Důležitá úloha otce

Reedice inspirativního článku z roku 2016, který je aktuální i pro dnešní dobu.

Stal ses právě otcem? Nebo už dávno otec jsi a máš velké děti? Co je tvým úkolem?

Pokud jsi otec, dovol, abych se tě zeptal: Jak bys zhodnotil sám sebe jako manžela a otce? Možná jsi dosáhl úspěchu ve svém zaměstnání nebo ses stal úspěšným podnikatelem, možná jsi prezidentem banky nebo jsi dosáhl vítězství ve sportu, která udivují tvé přátele. Ale pokud jsi selhal jako manžel a otec, pak jsi v Božích očích selhal v celém svém životě. Rozhodni se ještě dnes dát nový obsah té nejdůležitější pozici v životě, a to pozici manžela a otce. Tvá rodina a naše společnost tě potřebuje. Bohužel neexistují žádná ocenění nebo bonusy, jež by byly předávány mužům, kteří jsou dobří otcové. Bonusy, provize a ocenění jsou obvykle dávány jen za úspěšné výsledky v podnikání.

Pokud se však staneš výjimečným manželem a otcem, můžeš získat bonusy v podobě šťastného rodinného života, milující manželky a dětí! Jednej tak, jako bys byl „blázen“! Ať jsou tvé děti na tebe hrdé.
Otec má vůči dětem dvě povinnosti: zaprvé komunikace; zadruhé vzdělání. Pořadí je důležité. Aby byla zachována komunikace, otec se musí chránit před dvěma protichůdným postoji ke svým dětem: rebelií na jedné straně a znechucením na druhé straně. Věnovat se dětem individuálně a dívat se na potřeby, charakter každého dítěte. Úkolem otce je, aby zakomponoval vyučování Božího Slova do každodenních aktivit rodinného života. Ne sbor, škola, ale otec je zodpovědný za pobožnost rodiny. Podle Božího nařízení je otec tvůrcem rodiny. Když muž zaujme správné postavení, pak i žena a děti zaujmou správné postavení v rodině.

Funkce otce:

Jako kněz 
zastupuje rodinu před Bohem.

Jako prorok 
dělá přesně opačnou věc, zastupuje Boha před svou rodinou.

Jako král
spravuje rodinu v Božím zastoupení.

Uspořádej si žebříček hodnot a rodinu dej na první místo! Miluj Boha a on se o tvou rodinu postará. Když tvé malé děti uvidí tvou horlivost a vášeň pro Pána, tvé hluboké rozhodnutí v srdci milovat svého Boha, celým svým srdcem, duší i myslí, stane se to pro ně důležitým příkladem a základem, který je ovlivní na celý zbytek života.

Spravedlivý je, kdo žije v poctivosti; šťastní budou jeho potomci! Přísloví 20/7

Modli se za svou rodinu a děti. Modli se za ochranu rodiny, dětí, za moudrost při výchově a vedení rodiny.

O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha. Filipským 4/6

Investuj čas do dětí. Tvé dítě potřebuje tvůj čas a soustředěnou pozornost. Tolikrát jsme rozptýleni tlaky tohoto světa. Vzpomeň si, kolikrát v průběhu týdne si řekl „možná později“ nebo „někdy jindy“. A kolikrát jsi nedodržel svůj slib?

Vyčleň si čas na rodinu a děti, i na každé dítě zvlášť.

 Zajímej se o věci, které zajímají tvé děti – hudba, sport, kroužek, atd..

Zahraj si s nimi společenské hry.

S každým dítětem si udělej zvláštní setkání a pozvi ho na zmrzlinu či zákusek.

Vezmi rodinu na víkendový výlet.

Když mluvíš s dítětem, nezapomeň sejít na úroveň jeho očí.

Můžeš se s dětmi bavit, ale i plakat. Jsou to nezapomenutelné momenty.

Ty sám můžeš vytvořit takové chvíle. Važ si svých děti. Jejich sebehodnocení závisí do značné míry na způsobu, jak s nimi ty jako otec mluvíš a jak s nimi jednáš.

Tvé dítě buď začne být přesvědčené, že je vzácné, mimořádné a dobré, nebo že je jen bezcenný odpad a to všechno kvůli slovům, které slyší od otce. Používej tedy pozitivní slova, slova uznání a respektu. Vyjádři dobrými slovy i nejmenší zlepšení a nikdy nezdůrazňuj jeho nebo její chyby nebo selhání. Buď oporou pro své děti a ochraňuj je. Ochraňuj své děti, ať vědí, že se o ně zajímáš a dáváš na ně pozor. Měj postoj, který říká: „To co miluji, to i chráním“! Znamená to, že pokud dítě pozvedne svůj hlas proti matce, nebudeš stát nečinně stranou a jen se tak přihlížet. Tvá okamžitá reakce bude: „Pozor! Nebudu tolerovat takové chování. „Ať děti vidí, že ty a tvoje manželka jste jedno a že nebudete tolerovat takové chování. V konečném důsledku takhle vytvoříš bezpečné místo i pro ně, protože budou vědět, že otec nezůstane nečinně stát, pokud na ty, které miluje, někdo zaútočí. Stanov pro své děti správné normy a hodnoty. Přátelé, televize, prarodiče, učitelé tvých dětí neustále získávají všude a od každého různé druhy norem a hodnot. Proto je důležité, aby sis napsal sám pro sebe, které normy a hodnoty toužíš dětem předat. Tak například:

 Být upřímným a otevřeným.

 Dělat svou práci s potěšením.

 Být spolehlivým a věrným.

Prokázat zájem a motivaci.

Můžeš jim tyto hodnoty vysvětlit, ale důležité je, abys jim je ukázal ve svém vlastním životě.

Zasvěcuj dítě do jeho cesty, nesejde z ní, ani když zestárne.
Přísloví 22/6

Věř ve své děti. Každé dítě potřebuje potvrzení. Proto říkej slova víry: „Dokážeš to! Věřím ti! Důvěřuji ti.“ Pomoz dítěti věřit v sebe sama. Přijmi také jeho pocity, názory a nápady, protože takovýmto způsobem uznáváš jeho výjimečnost. To že mu věříš, můžeš dát najevo slovy a skutky.

Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá.
Jakub 2/17

 Můžeš stanovit dítěti cíle, které může dosáhnout. Následuje pochvala a uznání od otce :). Nepomáhej mu stále, ale věř dítěti, že to zvládne i samo. Urči svým dětem hranice. Děti se rodí bez jakýchkoliv hranic, ale pro zdravý vývoj hranice potřebují. Hranice jsou projevem lásky! Hranice nebyly stanoveny kvůli tomu, aby omezily svobodu tvého dítěte, ale aby jej ochránili. Například hněv sám o sobě není hříchem, ale musíme se naučit, že existují hranice, v nichž ho můžeme vyjádřit.

Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení. Efezským 6/4
Otcové, nepřivádějte své děti svým hněvem k zoufalství. Koloským 3/21

Miluj matku svých dětí. To nejlepší, co můžeš dětem dát, jsou rodiče, kteří milují jeden druhého. To jim dává pocit bezpečí.

 „A vy, muži, mějte ke svým manželkám porozumění. Prokazujte jim úctu jakožto slabšímu pohlaví a jako spoludědičkám daru života, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě.“ 1. List Petrův 3/7

Buď upřímný a čistý v oblasti sexuality. V tomto světě nečistoty děti potřebují růst v atmosféře čistoty. Buď v tom přísný: nedělej žertíky na téma sexuality a nesměj se jim. Sexuální výchova je především odpovědností rodičů, protože si to vyžaduje intimní vztah, založený na důvěře.
Pracuj na vizi pro své děti. Pozoruj své děti! Snaž se zjistit, jaká je jejich osobnost, které dary a talenty mají a které jsou jejich slabé a silné stránky. Vytvoř možnosti, aby mohly rozvíjet tyto talenty a silné stránky. Nauč je pracovat na svých slabých stránkách. Miluj své děti. Láska je nejdůležitější citovou potřebou každé lidské bytosti. Bez ohledu na to, co se stane, stále komunikuj slovy a skutky „Miluji tě.“

 Milující dotek – příliš málo milujících doteků vytváří emocionální a fyzické poruchy.
Oční kontakt – oči jsou zrcadlem duše. Tvé dítě vidí v tvých očích, jestli ho miluješ nebo ne.
Slova – tón tvého hlasu a emoce za ním. Slova mají moc, můžeš nimi někoho zabít, ale můžeš také slovy lidí vzkřísit. Co jimi říkáš ty?
 Soustředěná pozornost – Pokud ti chtějí tvoje děti něco říct, nedívej na to jako na vyrušování, ale jako na možnost jejich budovat.

 „Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. „
1. Korintským 13/4

Tento článek (nejen pro otce) ukončím norským příslovím „Jeden otec je lepší než sto učitelů“

Výběr z knihy „Otcové, píšu Vám …“ od Dereka Prince

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *