Zápisky poutníka – Izrael květen 2016

Do Izraele, Svaté země, především ale do Jeruzaléma, putovaly odedávna proudy lidí, nespočetné zástupy. Miliony zbožných lidí, poutníků, obchodníků, ale i dobyvatelů i drsných žoldáků, pod dohledem dobrých i zlých vládců, byly přitahovány výjimečností této země a zejména jedinečností Jeruzaléma.

V květnu jsme se k poutníkům přidali i my, křesťané ze sborů z Čech, Moravy a Slovenska, a několik hostů. Každý z nás měl svůj záměr, cíl či očekávání, se kterým se na cestu vydal.  Čtvrtina účastníků z 54 jela do Izraele poprvé. Zejména pro ty platilo na začátku již obligátní slovo pastora Martina Mazúcha, že zcela jistě se nevrátí zpět stejní. My, kteří jsme jeli již poněkolikáté, dobře víme, co všechno dobrého se za tímto výrokem skrývá.

Zájezd byl jako obvykle velmi dobře naprogramovaný a zorganizovaný. Program byl inovován a přizpůsoben tak, aby bylo dostatek času na všech důležitých navštívených místech. Zejména v horkých dnech to bylo příjemné, protože bylo dostatek času na občerstvení, jídlo i krátký odpočinek. Z harmonogramu zájezdu se dalo vytušit vystupňování atmosféry, umocňování zážitků a vyvrcholení na závěr. Očekávání či tušení ale zcela předčila realita.

Netanja – příjemné překvapení na úvod

Po hladkém přistání a odbavení jsme byli přivítáni oblíbenou průvodkyní Katkou, která nás hned na startu informovala, že večer začíná státní svátek. Prvotní rozmrzelost z nemožnosti vyměnit peníze či nakoupit v oblíbeném letovisku Netanja byla ale zcela překryta jedinečným zážitkem z oslav Dne nezávislosti, který začínal večer. Nádherný ohňostroj, desítky tisíc lidí v centru či na promenádě se radovaly a slavily. Rodiny, děti, všechny generace. Někteří z nás byli přímo vtaženi do společného nekonečného „kolotance“ před centrálním podiem. Vyvrcholení hromadným zpěvem izraelské hymny bylo energizujicím a nezapomenutelným zážitkem, při kterém se svíralo hrdlo a chvělo se srdce.

izrael1

Caesarea a Megido

Dopoledne nás přivítala Přímořská  Caesarea. Rozsáhlý areál vykopávek jednoho z nejdůležitějších starověkých měst v oblasti doplněný o film nám umožnil lépe pochopit tehdejší podobu a průběh dějin města. Zásadní události spojené s tímto místem nám přiblížili pastoři – příběh příchodu Petra do Korneliova domu, kde uvěřili první z pohanů, nám připomněl jedinečnost místa a fakt, že odsud bylo „odpáleno jako z rampy“ evangelium mezi pohany. Zmínku o Filipovi a jeho čtyřech prorockých dcerách, ale zejména události uvěznění, výslechů a obhajob apoštola Pavla v Herodově paláci byly dobrým závdavkem očekávaného dalšího programu. Připomínku, že právě probíhá Den nezávislosti nám obstaraly nízké průlety vojenských letadel proudících ve formacích podél pobřeží.

izrael2

izrael3

izrael4

izrael5

izrael6

Po levici jsme minuly Karmelské pohoří, vzpomněli na Eliáše a za chvíli jsme zaparkovali pod vyvýšeninou Megido na kraji úrodné nížiny Jizreel. Místo je svými vykopávkami důkazem mnoha starověkých významných osídlení. Kolem Megida procházela údolím Jizreel a Megidským údolím významná obchodní cesta z Egypta do Mezopotámie již před 4 tisíci lety. Model jednotlivých vrstev dal lepší představu o tomto místě v průběhu dějin. Z pahorku Megida lze přehledně vidět celé údolí, kde v budoucnu proběhne prorokovaná armagedonská válka.

izrael7

izrael8

izrael9

Cestou z Megida jsme se krátce zastavili na místě trosek Achabova hradu, pod kterým se nacházela Nábotova vinice. Připomněli jsme si příběh Jezábely a jejich úkladů, stejně jako její prorokovaný a naplněný konec. Pokračovali jsme do Tiberiasu na pobřeží Galilejského jezera, minuli jsme horu Tabor, mohli jsme zahlédnout na kopci současný Nazaret i Kánu a tak jsme si mohli i blíže představit v jaké oblasti a vzdálenostech se běžně Ježíš s učedníky v Galileji pohyboval.

izrael10

Oblíbený hotel Golan nás potěšil tradičně dobrou kuchyní a pohodovou atmosférou, kterou někteří zakončili seznámením a společným zpěvem oblíbených „worshipů“ s křesťany z Londýna v hotelovém lobby.

TOP místa Galileje

Arbel – prožít atmosféru kázání z 5.-7. kap. Evangelia podle Matouše na místech, kde s největší pravděpodobností Ježíš Kristus hovořil k zástupu slova o blahoslavenství, je nesmírně silným zážitkem. Blízkost nebe, kterého se  dá zde téměř dotknout (vyzkoušeli jsme to!) tento prožitek ještě umocňuje. Uskutečnila se také „akustická“ zkouška, když jeden z bratrů zůstal na kopci a hlasitě mluvil na stále se vzdalujícího druhého bratra, který k našemu překvapení už skoro „nebyl ani vidět“, ale byl velmi dobře slyšet, i on slyšel zřetelně. Zkouška tedy prokázala, že opravdu na tomto místě bylo možné přirozeně mluvit – kázat – pro velké zástupy.

izrael11

izrael12

izrael13

Kafarnaum – místo, kde se událo obrovské množství zázraků a divů z Boží moci, město, ve kterém se intenzivně pohyboval Ježíš s učedníky. Na autentické podlaze synagogy z doby Pána Ježíše jsme již tradičně vyslechli silné Boží slovo, navíc s přídavkem modliteb a pokládáním rukou. Mnozí prožili velmi silný Boží dotek a radost v Duchu Svatém.

izrael14

izrael 15

Betsaida – společně s Chorazin třetí místo, které Pán za jejich činy odsoudil, na žádném z nich dnes není život ve smyslu osídlení. Takové je také svědectví této oblasti, svědectví o Pánově moci, jeho Slovu, Pravdě písma a nastolení Boží vůle. Některé souvislosti si poutník uvědomí až když místa opustí a nebo znova navštíví. Jakoby poznávání bylo v mnoha vrstvách a přirozenost člověka byla poznat vždy jen část. Tak je to i se Slovem, které poznáváme postupně, do větší hloubky i šířky. Betsaida bylo místo, kde pulsoval život v bezprostřední blízkosti protékajícího Jordánu, muselo to být příjemné svěží místo k životu. Na vyhlídce jsme vyslechli příběh Ondřeje, Filipa i Natanaela z úst Martina Mazúcha, který nás doslova vtáhl do doby, kdy tady žili. Po tomto osvěžujícím Slově jsme se rozloučili s Galileou. Nasyceni a občerstveni jsme směřovali na vyšší level. Směr Jeruzalém!

Z mínusu do plusu

Na cestě z Galileje jsme se zastavili vykoupat v přírodních kaskádách, kde se i Gedeon se svými bojovníky osvěžoval. Krátké, ale velmi zajímavé bylo zastavení v Jerichu u stále tekoucího a dobrého Elíšova pramene doplněné slovem od pastora Adriana. Pěkná vyhlídka na vykopávky Jericha, pohled na horu pokušení v zapadajícím slunci a pak už odjezd. Z nejnižšího města na světě (wikipedia uvádí -200 m) do Jeruzaléma (606-826 m n.m.), na Sion, na místo „nejvyšší“ svým významem. Strmá klikatá cesta nás z údolí Jordánu mezi kopci Judské pouště a Samařské vrchoviny přivedla na okraj Jeruzaléma. Příjemné napětí, očekávání, pro zkušeného i nováčka mezi poutníky. Už konečně zahlédnout staré město, Chrámovou horu… A byla tam!

izrael16

izrael17

První příchod ke Zdi nářků

Kdo je poprvé v Jeruzalémě, může zažít mimořádným způsobem příchod do starého města až k nejbližšímu volně přístupnému místu – ke Zdi nářků. Pastor Martin vždy dává možnost jít společně a zažít příchod v nejbližším místě. Prošli jsme Jaffskou bránou, sestupovali jsme již zklidněnou arabskou uličkou blíž a blíž ke zdi, odbočili jsme doprava, doleva a ještě pár metrů – stop. Pastor si vzal bokem všechny, kdo přichází poprvé, krátce k nim promluvil. Všichni pak sklonili hlavu, aby nezahlédli zeď dříve, než projdou bezpečnostní bránou, průchod a … stojíme na schodech přímo proti Zdi nářků. Příval emocí, sevřené hrdlo, slzy, vděčnost, pokora, radost, smích, rychlý tep, euforie, obrovská svoboda nebo také silné svědectví v Duchu, že jste blízko Otci, v jiné dimenzi. Každý svým způsobem, někdo pomalu v respektu a údivu, jiný rychle v radosti, muži i ženy se jdeme poprvé modlit, dotknout kamenů nebo si jen sednout, zhluboka vydechnout a odpočívat v Boží přítomnosti. Jsme konečně tady.

izrael18

izrael19

Sobota – den odpočinku

Někteří zvolili individuální program, většina z nás ale jela aktivně odpočívat. Sjeli jsme z Jeruzaléma do údolí Jordánu, projeli jsme kolem Kumránu, jeskyní, kde bylo nalezeno mnoho svitků Písma. Přejeli jsme k jižnímu konci Mrtvého moře pod monumentální horu, na které král Herodes vybudoval pevnost s kompletním palácem. Lanovkou z úrovně cca -260 do +30 m n.m. se také hned tak někde neprojedete. Masada je speciální historické místo, symbol židovského odporu, hrdosti a odhodlání se nevzdat nepříteli. Tady lze také lépe pochopit historické souvislosti, dobu Heroda Velikého, povstání v Judeji, okolnosti zboření 2.chrámu a následné pronásledování a vyhnání židů do celého světa.

izrael20

izrael21

V oáze En-gedi jsme se mohli projít, proběhnout i vykoupat v kaskádách či pod vodopády v místě soutěsky, kde se král David pohyboval i ukrýval před Saulem. Krásné místo, které inspirovalo i krále Šalamouna k veršům v Písni písní.

izrael22

Koupání v Mrtvém moři bylo příjemným zakončením velmi teplého, ale pohodového dne. Po cestě na hotel nás ale mile překvapil náš izraelský řidič, když udělal krátkou odbočku na vyhlídku na starou cestu z Jericha do Jeruzaléma, kudy chodil asi i Ježíš s učedníky. Vádí Kelt (Nachal Prat) nám nabídl krásnou scenérii kaňonu a pouštní  vrchoviny zalité podvečerním sluncem.

izrael23

Šílo – 369 let Boží Slávy

Období Jozueho, obsazení zaslíbené země, období soudců Izraele, dočasný stánek a bohoslužba. Dnes symbol získávání zpět toho, co kmenům Izraele od Boha patří. Místo odvážných lidí, pro které je víra v Boha a Jeho zaslíbení silnější, než strach o život svůj a svých dětí. Místo, které je konfliktní nejen mezi Izraelci a arabskými obyvateli okolního autonomního území, ale i mezi samotnými Izraelci, sekulárními, umírněnými, ortodoxními či sionisty.

Dopoledne v Šíle bylo dalším TOP zážitkem zájezdu. Moderní projekce a interaktivní expozice, svěží místní průvodce. Bylo teplo, ale ve stínu přístřešku jsme mohli usednout, abychom se zabývali biblickými a duchovními souvislostmi. Povzbuzení Olivera Suchého i následně výklad všech tří pastorů nás vtáhlo do ducha tohoto místa. Ideální scenérie okolních kopců, dala tušit desítky tisíc poutníků, kteří se pravidelně shromažďovali okolo stánku v období svátků. Seděli jsme na místě dočasného stánku, kde seděl Jozue a předáci kmenů Izraele, na místě kde Chána prosila Boha o syna, kde pak Samuel vyrůstal, kde dlouhých 369  let přebývala Boží přítomnost. Byla jen otázka chvilky, kdy se i mezi námi rozlila radost a pokoj. Opravdu jedinečné a skvělé místo.

izrael24

izrael25

Nečekané překvapení nás čekalo v infocentru, kde mimo aktuální knihy exstarosty Davida Rubina, ležela i kniha Bůh, Izrael a Šílo v angličtině, hebrejštině a češtině! – vydání našeho olomouckého nakladatelství Pathmos. Kdo před návštěvou Šíla knihu četl, měl o to silnější zážitek.

izrael26

Olivetská hora a tunel u základních kamenů chrámové zdi

Po poledni jsme se přesunuli do východní části Jeruzaléma na vyhlídku z Olivetské hory. Bylo dosti horké počasí, i proto výklad při výhledu na Chrámovou horu, staré město s hradbami a množství významných staveb byl trochu zkrácen. I tak jsme si ale užili krásný pohled z východní strany. Sešli jsme z Olivetské hory do Getsemanské zahrady a poté jsme se autobusem přesunuli do starého města k odpočinku a občerstvení.

izrael27

Večerní program zaplnila návštěva tunelu podél západní zdi. Názorná projekce i samotná prohlídka podzemních částí, starověkých ulic, mostů a nádrží podél paty opěrné zdi chrámového návrší dala lepší obraz o mohutnosti a velikosti tehdejšího chrámu a bezprostředního okolí. Je doslova do Nebe volající opovážlivost, že mnozí lidé tvrdí, že tady dříve žádný chrám nebyl, a že celá tato stavba je jen proto, aby stála mešita Al-aksá. Závažnější je ale v tuto dobu fakt, že civilizovaný svět prostřednictvím instituce OSN dopustil, že došlo k ignoraci historických skutečností a spravedlivého nároku Izraele, a oficiálně uznal oficiální název nesoucí jméno mešity. OSN se tímto stává více necivilizovanou a manipulovanou organizací. Ale to je na jiný článek. Pojďme zpět na místa, kde se psala historie a udála stěžejní část Božího plánu.

izrael29

Golgota a Garden Tomb – místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista

Příjemné svěží ráno, čekáme jako první návštěvníci u vchodu do areálu zahrady za hradbami starého města, nedaleko od Damašské brány, kousek od bývalé hlavní cesty. Průvodce nás zavedl naproti malé skále, která i po téměř 2 tisících letech nápadně připomíná lebku. Z mnoha indicií je patrné, že právě toto by měla být pravá Golgota. Snad únava z předchozího dne byla příčinou toho, že jsme si na tomto místě ani nestačili více připomenout Pánovu oběť na kříži, ale o to radostněji jsme o kousek dál ve vytesaném hrobu ve skále mohli zakřičet: „Hrob je prázdný!“, „Pán je vzkříšený!“.   Rozlila se radost při vědomí toho, že On je vzkříšení a život.

izrael30

izrael31

V zahradě vždy bývá velmi radostná, nám velmi blízká, atmosféra. Setrval jsem sám na místě ještě hodinu, zatímco skupina pokračovala v programu dne. Procházel jsem se, zpíval známé worshipy spolu s další skupinou poutníků, modlil se v jazycích, čekal na Pána. A On přišel! Silný dotek Jeho pravice, Jeho Ducha, odpovědi na nevyslovené otázky, upokojení, doslova obejmutí kolem ramen od Přítele, mocného Bratra… málo slov, jednoznačné vnitřní svědectví, naplnění touhy. To je pro mne už navždy vzkříšený Ježíš v Garden Tomb. Prožitek, který po návratu z Izraele ještě umocnil text nové písně olomoucké chválicí skupiny: „Milovaný můj, vzácný Králi, vezmi mě k místu Tvého vzkříšení, milovaný můj, vezmi mě tam, na své tváři chci cítit Tvoji zář.“

Davidovo město, rybník Siloe/h2>

Na jižní straně starého města se od úpatí až pod horní část Sionu rozprostírá Davidovo město. Dnes jej připomínají rozsáhlé vykopávky a vydařené expozice. Zajímavostí je prokopaný Chizkijášův tunel, kterým pomohli uchránit vodu pro potřebu města v době obléhání. Potokem mnozí ve vytesaném tunelu prošli, aby se na konci ocitli právě u rybníka Siloe, kam byl poslaný ten slepý od narození. Následné osvěžení ve městě, chutné jídlo či typická ledová káva dodala energii absolvovat ještě prohlídku Davidson centra. Expozice a vykopávky přímo pod jižní stranou Chrámové hory. Názorný film z doby Ježíše srozumitelně přiblížil různé situace, ve kterých se tehdejší Izraelita ocitl, když přicházel na svátek do chrámu. Venkovní část vykopávek a pozůstatky staveb dokreslily celý obraz a mohli jsme si tak osobně zažít např. chůzi po stupňovitých schodech u Chuldiny brány, kde Petr řekl chromému vstaň a choď, nebo jen tak vnímat velikost celé stavby a tušit tehdejší atmosféru.

 

izrael32

Poslední večer, Zeď nářků a jiné poklady

Zpravidla každý večer se chodíme modlit ke Zdi nářků. Po často teplém až horkém dni to je velmi příjemné osvěžení, svěží vánek, u zdi velmi tolerantní až svobodná atmosféra. Dobře se čte z Bible, rozjímá, modlí. I jen pozorovat různé věřící a ortodoxní židy je velmi zajímavé i inspirující. Asi každý poutník přichází před Boha s děkováním, vděčností, prosbou, přímluvou, ale třeba i v naléhavém volání. S jistotou lze říci a na místě lze prožít, že modlitby u zdi jsou podpořené aktuálním silnějším postojem ve víře, než obvykle. I proto lze očekávat jejich naplnění.

izrael33

Při procházkách starým městem jsme si mohli individuálně užít pestrost a typickou atmosféru arabské části, návštěvu vyhlídky na střeše rakouského Hospicu, odkud je zajímavý pohled na Chrámovou horu, prohlédnout si i křesťanskou čtvrť a vnímat tamní odlišnou atmosféru. Pro nás nejvíce přitažlivou ale zůstává čtvrť židovská s příjemným malým náměstím u obnovené velké synagogy Ha-Churva, která je krásně v noci osvětlená. Příjemně se zde dá posedět a vychutnat oblíbená  shwarma laffa, zákusek či dobrá káva. Přes den je tu spousta procházejících lidí ze všech koutů světa.

izrael34

Večer se tentokrát podařilo zkombinovat i s procházkou přes centrum nového města, od luxusní pasáže Mamila přes Jaffo až po Mahane Yehuda. I díky dozvuku oslav Dne nezávislosti bylo otevřeno mnoho restaurací, zahrádek, takže se dalo i poznat místní obyvatele v civilnějším prostředí. Velmi nás zaujalo, jak se dokážou bavit, radovat, zpívat i tancovat všechny generace společně. Vnímali jsme přirozený respekt mladých vůči starším, ale i naopak. Perličkou posledního večera bylo překvapivé půlnoční setkání s mladými chasidy a společný tanec přímo na ulici. Jejich horlivost a až živelná nefalšovaná radost byla občerstvující.

Vyvrcholení – Chrámová plošina a budoucí židovský chrám

Dopoledne před odletem nám režisér zájezdu přichystal dvojitý „chrámový“ zážitek. Hned ráno jsme téměř hodinu v relativním klidu pobývali na Chrámové hoře, na místě bývalého Šalomounova sloupořadí, kde běžně vyučoval Ježíš, povídali jsme si a poslouchali výklad ve stínu před Skalním dómem na místě zbořeného Herodova chrámu. Nebývá pokaždé tolik času a příznivé okolnosti na tomto místě, takže jsme si i tady mohli v klidu uvědomit velikost tohoto místa, jak stavebně, historicky, tak zejména z pohledu duchovního.

izrael35

izrael36

Až do tohoto bodu jsme celý zájezd chodili po historických místech se silným odkazem na minulost, ale následovala prohlídka, která sebevědomě připomíná fakt, že Písmo je zaměřeno velmi silně do budoucnosti. Chrámový institut byl založen proto, aby připravil vše potřebné pro třetí chrám. Mohli jsme si prohlédnout mnohé autentické věci včetně oltáře, vyslechnout aktuální informace i prohlédnout malby, jak bude možná vypadat budoucí chrám. Odhodlanost a opravdovost byla na tomto místě zcela zjevná. Pro nováčky v zájezdu to bylo až trochu překvapivé, že oni to myslí opravdu takto vážně.

Ještě krátký rozchod a za chvíli odjezd na letiště. V poslední uličce jsme ale narazili na stánek se dvěma děvčaty. Nadace podporující izraelské vojáky, www.thankisraelisoldiers.org Zcela spontánně jsme tak mohli všechny neutracené peníze vhodit do kasičky. I díky IDF jsme mohli zažít klidný a bezpečný zájezd. Moc Vám děkujeme!

Opouštíme Jeruzalém, poslední pohledy. V srdci hluboké zážitky, silné dojmy, emoce a radost.

Speciální poděkování

Celý program zájezdu byl nabitý tématy, výklady a kázáním Božího slova. Velké poděkování patří pastorovi Adrianovi a Zbyňkovi, stejně tak všem účastníkům, kteří i v tak velkém počtu byli ukáznění, dochvilní a pomohli tak k hladkému průběhu. Speciální poděkování patří ale pastorovi Martinovi Mazúchovi. Za přípravu a organizaci, za neúnavné osobní nasazení po všechny dny, které jemu samotnému proměnilo zájezd spíše na tvrdou práci ve prospěch druhých.

Byl to mimořádný a skvělý zájezd. Tak opět za rok „Na shledanou v Jeruzalémě“!

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *