Trojice 1. část

Učení o Trojici je asi nejnáročnějším tématem, kterým se zaobírá křesťanská teologie. Je to proto, že Boží Slovo hovoří, že je jeden Bůh, zároveň však učí, že Otec je Bůh, Syn je Bůh a stejně tak i Duch Svatý. První církev tuto otázku neřešila, proto ve spisech Nové smlouvy výraz Trojice nenajdeme, myšlenka trojjediného Boha je však v celé Bibli vyjádřena implicitně a to na mnohých místech Staré i Nové smlouvy. Cílem toho článku je vyzdvihnout základní biblické pravdy o Osobách Otce, Syna a Ducha Svatého a seznámit čtenáře s dějinami křesťanského učení o Trojici včetně různých omylů a herezí, týkajících se tohoto tématu.

Pravda převyšující lidskou logiku

Na trojičním učení je nejtěžší skutečnost, že je jednoduchou lidskou logikou nepochopitelné. Jak může být jeden zároveň tři a tři zároveň jeden? Kdybychom tuto otázku chtěli řešit logicky, a mnozí teologové se o to v dějinách pokoušeli, museli bychom vyškrtnout z Bible některé verše. Existuje však řešení. Spočívá v přiznání si, že Bůh povahou své bytosti natolik převyšuje lidský intelekt a schopnost poznání, že realita jeho existence je pro rozum člověka nepochopitelná nebo lépe řečeno neuchopitelná. Jak může stvoření, které je poddáno časnosti a marnosti pochopit svého Stvořitele, kterého existence je duchovní a věčná? Při formulování myšlenek o Bohu nejvíce platí osvědčené pravidlo moudrých, že je lepší ponechat množství otázek nezodpovězených, než jednu jedinou zodpovědět nesprávně. Jakékoliv zjednodušování v této oblasti je nebezpečné a může vést k dalekosáhlým omylům.

Na následujících řádcích se budeme zaobírat biblickými místy, která přímo či nepřímo o Trojici hovoří. Je samozřejmé, že problematika jednotlivých Božích osob začala být aktuální až s příchodem Božího Syna na svět a myšlenka Trojice je výhradně křesťanským a nikoli židovským teologickým konceptem, ale i Stará smlouva obsahuje náznaky a zmínky, které ukazují k pluralitě osob uvnitř jediného Božství.

Trojice ve Staré smlouvě

Stará smlouva jednoznačně deklaruje Boží jedinost. Ze Staré smlouvy pochází výrok, který je do dnešního dne jedním z hlavních kréd judaismu: „Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest.“ (Dt 6:4, KR) Je to zvláštní, ale tento verš vůbec není v rozporu s křesťanským konceptem Trojice. Hebrejské slovo echad, které Kralická Bible překládá jako jeden, má daleko širší význam. Dá se přeložit též jako jediný, nebo jedinečný. Nemusí tedy označovat počet, že Bůh je jeden, ale hlavně Boží exkluzivitu, že Hospodin je jediný pravý Bůh uprostřed pohanských božstev a model. K tomuto porozumění se přiklonila i překladatelská komise, která překládala Český ekumenický překlad Písma. Jejich překlad tohoto verše je následující: „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.“ Toto prohlášení Staré smlouvy je geniální v tom, že nepopírá koncept Trojice, ale zároveň jednoznačně vylučuje polyteizmus, tj. víru ve vícero bohů a jejich uctívání.

V hebrejském textu Staré smlouvy je prvním výrazem, který je použitý pro označení Boha, slovo Elóhím. Toto slovo má koncovku plurálu, množného čísla. V hebrejštině mají všechna podstatná jména mužského rodu v množném čísle koncovku -ím. Mezi teology i rabíny je všeobecně přijímaný názor, že plurálová forma Božího jména je vyjádřením jeho svrchovanosti a nadřazenosti. Když se však podíváme na první kapitoly Bible, uvidíme, že Bůh jakoby rozmlouval sám se sebou a používal při tom též plurálové tvary sloves a zájmen: „I řekl Bůh: Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.“ (Gn 1:26, ČEP) Podobně i v textu proroka Izajáše nalézáme verš, ve kterém Bůh ve vztahu vůči sobě používá zájmeno v množném čísle: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ (Iz 6:8, ČEP)

Anděl Hospodinův

V souvislosti se starosmluvními náznaky, které svědčí ve prospěch Trojice nutno citovat jeden výrok Nové smlouvy. Ta kategoricky prohlašuje: „Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl.“ (Jan 1:18, ČEP) Český studijní překlad má v tomto verši místo slovního spojení „jednorozený Syn“ výraz „jedinečný Bůh“, který je v souladu s nejstaršími objevenými řeckými rukopisy. Z tohoto verše vyplývají následující skutečnosti, které jsou důležité pro naše zkoumání starosmluvních textů: 1. Žádný člověk nikdy nespatřil Boha, 2. Boží Syn, který je Bohem, dokáže člověku zprostředkovat Boží realitu a známost o Bohu.

Ve Staré smlouvě nacházíme několik míst, která vyprávějí o tom, jak se někteří z biblických hrdinů setkali s Hospodinem, a prohlašovali, že viděli Boha. Vůbec to neznamená, že by si tu biblické verše odporovaly. Právě koncept Trojice nám vnáší světlo do tohoto problému.

Na stránkách Staré smlouvy se setkáváme s podivuhodnou osobou, kterou Bible nazývá anděl Hospodinův (moderní biblické překlady výraz anděl doslovně překládají jako posel). Bible tuto nebeskou bytost střídavě nazývá anděl Hospodinův a Hospodin. Je to jediná andělská bytost v Bibli, která přijímá božské pocty a nebrání se tomu, když ji lidé uctívají. Podíváme se na některá místa, kde tento Hospodinův posel vystupuje.

Setkáváme se s ním na poušti, kde se ujímá Hagar, uprchlé otrokyně Abrahámovy manželky Sáry, a zvěstuje jí, že se stane matkou Izmaele. „Nalezl ji Hospodinův posel ve stepi nad pramenem vody, nad pramenem při cestě do Šúru… A dodal: Hle, jsi těhotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izmael (to je Slyší Bůh), neboť Hospodin tě ve tvém pokoření slyšel… I nazvala Hagar Hospodina, který k ní promluvil, Bůh vševidoucí, neboť řekla: Zda právě zde jsem nesměla pohlédnout za tím, který mě vidí?“ (Gn 16:7-13, ČEP)

V 18. kapitole Genesis se setkáváme s Abrahámem, který je překvapen tím, že ho jednoho dne navštívili tři zvláštní muži. Jednoho z nich nazýval Hospodinem a hovořil s ním jako s Bohem, druhé dvě tajemné postavy jsou později v textu identifikovány jako andělé. „I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl: Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom.“ (Gn 18:1-4, ČEP) Hospodin Abrahámovi hovoří o budoucím narození zaslíbeného syna Izáka a potom s ním vede debatu o Sodomě, za kterou se Abrahám přimlouvá ve snaze zachránit potenciální spravedlivé v tomto bezbožném městě.

Později, když už Abrahám má svého vytouženého syna, čelí zkoušce, při které po něm Bůh chce, aby mu svého milovaného syna obětoval. Cestuje tři dni na vrch Moria (chrámovou horu v Jeruzalémě), kde všechno připraví k oběti, rozhodnut poslechnout Boha. Bůh však zasáhne: „Vtom na něho z nebe volá Hospodinův posel: Abrahame, Abrahame! Ten odvětil: Tu jsem. A posel řekl: Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna.“ (Gn 22:11-12, ČEP) Abrahám potom toto místo nazývá jménem „Hospodin vidí“ nebo „Hospodin opatří“.

Též patriarcha Jákob měl setkání s Andělem Hospodinovým, který se mu představil následovně: „Já jsem Bůh z Bét-elu, kde jsi olejem pomazal posvátný sloup a kde ses mi zavázal slibem.“ (Gn 31:13, ČEP) Jákob s tímto andělem dokonce zápasil u potoka Jabok, čím si vysloužil nové jméno Izrael (Bůh zápasí, Zápasí s Bohem) a přijal od anděla požehnání. Na celou událost reagoval Jákob následovně: I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.“ (Gn 32:31, ČEP) Dalším člověkem, který zažil toto nadpřirozené setkání byl Mojžíš, kterému se Hospodinův anděl zjevil v hořícím keři a představil se: „Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“ (Ex 3:2-6, ČEP) S Hospodinovým poslem se setkal i Gedeon. Jeho reakce byla následující: „Běda mi, Panovníku Hospodine, vždyť jsem viděl Hospodinova posla tváří v tvář!“ Hospodin jej však uklidnil: „Pokoj tobě; neboj se, nezemřeš.“ (Sd 6:22-23, ČEP)

Velmi zajímavý je příběh Samsonových rodičů. Když zjistí totožnost své nebeské návštěvy, začnou se bát o svůj život. „Manóach řekl Hospodinovu poslu: „Dovol, abychom tě zdrželi a připravili ti kůzle.“ Ale Hospodinův posel Manóachovi odpověděl: „I kdybys mě zdržel, nejedl bych z tvého pokrmu. Chceš-li však připravit zápalnou oběť, obětuj ji Hospodinu.“ Manóach totiž nevěděl, že je to posel Hospodinův. Manóach se ještě Hospodinova posla zeptal: „Jaké je tvé jméno? Rádi bychom tě poctili, až se splní tvá slova.“ Ale Hospodinův posel mu odvětil: „Proč se ptáš na mé jméno? Je podivuhodné.“ Manóach vzal tedy kůzle a oběť přídavnou a obětoval na té skále Hospodinu a ten před Manóachem a jeho ženou učinil podivuhodnou věc: Když totiž vystupoval plamen z oltáře k nebi, vystoupil v plameni z oltáře i Hospodinův posel. Jak to uviděli Manóach a jeho žena, padli tváří k zemi. Potom se už Hospodinův posel Manóachovi a jeho ženě neukázal. Tehdy Manóach poznal, že to byl posel Hospodinův, a řekl své ženě: „Určitě zemřeme, neboť jsme viděli Boha.“ (Sd 13:15-22, ČEP)

Jako poslední ve Staré smlouvě zmiňuje Hospodinova posla prorok Malachiáš, který ho označuje jako Pána a ztotožňuje s přicházejícím Mesiášem: „Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů.“ (Mal 3:1, ČEP)

Mnozí teologové ztotožňují osobu Hospodinova anděla s druhou osobou Boží Trojice, s Bohem Synem. Jakoby už ve Staré smlouvě plnil úlohu prostředníka mezi Bohem a lidmi. Častokrát se zjevoval v podobě člověka a jenom v určitém momentu odhalil svou totožnost. Též Nová smlouva hovoří o Kristově přítomnosti v příbězích Staré smlouvy. Hovoří o tom, že Kristus putoval spolu s Izraelci po poušti (1K 10:4) a že se setkal s Abrahámem (J 8:56-58). Jestliže skutečně platí, že Boha Otce nikdo z lidí neviděl, potom musel být Boží Syn též Hospodinem, který se procházel po zahradě Eden a měl blízké společenství s prvním člověkem, Adamem.

Když si shrneme poselství výše uvedených textů, ve Staré smlouvě nalézáme osobu Hospodinova anděla, který má Boží jméno, ale i Jeho vznešenost a moc a přijímá pocty náležející pouze Bohu. Pro pořádek však nutno zdůraznit, že existují též texty, ve kterých jako Hospodinův anděl vystupuje obyčejný anděl (stvořená bytost), který je Bohem zmocněn naplnit zvláštní poslání (2S 24:16; 1 Kr 19:35).

Boží Moudrost

Podobně jako osoba Hospodinova anděla evokuje osobu Božího Syna, tak je tomu i s tajemnou postavou Boží Moudrosti, která se rovněž objevuje na stránkách Staré smlouvy. Čteme o ní hlavně v knize Jób a v Příslovích. 8. a 9. kapitola knihy Přísloví hovoří o moudrosti, kterou představuje jako osobu, která se od samotného počátku aktivně zúčastnila na Božím stvořitelském díle. Moudrost má velmi blízký vztah s Hospodinem: „…byla jsem mu věrně po boku, byla jsem jeho potěšením den ze dne a radostně si před ním hrála v každý čas.“ (Př 8:30, ČEP) Tato moudrost je podobně jako Hosopodinův anděl jakýmsi prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Sama o tom hovoří: „…mým potěšením je být s lidskými syny.“ (Př 8:31) Hebrejský výraz označující Moudrost (Chochma), se dá velice dobře přeložit do řečtiny jako Logos (Slovo), což je novozákonní výraz pro osobu Božího Syna před jeho vtělením a narozením jako Mesiáš Ježíš.

Mesiáš s Božskými atributy

Prorok Izajáš tak moc hovoří o přicházejícím Mesiáši, o jeho utrpení a o jeho slavném království, že jeho knihu někteří teologové nazývají Evangelium podle Izajáše. O Mesiáši učinil následující prohlášení: „Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh)… Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.“ (Iz 7:14, ČEP, Iz 9:6, KR) Vezmeme-li tato slova vážně, potom je osoba Mesiáše Bohem, přebývajícím mezi lidmi a přesně to je v souladu s učením Nové Smlouvy o Ježíši Kristu jako dokonalém Bohu i dokonalém člověku.

Existuje ve Staré smlouvě něco jako novosmluvní koncept Otce, Syna a Ducha?

Když bereme v úvahu novosmluvní tvrzení o preexistenci Božího syna jakožto Logu – Slova, které „bylo na počátku u Boha“ (J 1:1), potom se můžeme v celkem novém světle podívat na první verše Bible a Trojice na nás doslova vyskočí:„Na počátku stvořil Bůh (OTEC) nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží (DUCH). I řekl Bůh (SLOVO – SYN): „Buď světlo!“ A bylo světlo.“ (Gn 1:1-3, ČEP) Vidíme jak se Trojice od samotného začátku existence světa podílela na jeho tvoření.

Dalším „trojičním“ textem Staré smlouvy je Izajáš 63,8-10: „Prohlásil: „Vždyť oni jsou můj lid, synové, kteří nebudou klamat. Stal jsem se jim spasitelem.“ Každým jejich soužením byl sužován a anděl stojící před jeho tváří je zachraňoval; svou láskou a shovívavostí je vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné. Oni se však vzpírali a trápili jeho svatého ducha, proto se jim změnil v nepřítele, sám bojoval s nimi.“ (ČEP) Pro zvýraznění jednotlivých osob Trojice jsem do textu vložil podtržení. Hospodin, Bůh Otec, tu hovoří a označuje se za Spasitele, jeho anděl, Boží Syn, je ten, kdo přináší záchranu izraelskému lidu, kterého hříchy však trápí Ducha Svatého, což v konečném důsledku přivolává na Izrael Boží soud.

Prorok Izajáš nám nabízí ještě jeden náznak Trojice. Když prožil své povolání do služby proroka, měl vidění, ve kterém spatřil Hospodina. Nemohlo jít o Boha Otce, neboť jak jme již výše uvedli podle tvrzení Nové smlouvy Boha nikdy nikdo neviděl. Serafové, kteří se vznášeli okolo Božího trůnu volali: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“ (Iz 6:3, ČEP) Samozřejmě není těžké se dovtípit, co nám evokuje toto trojnásobné oslovení Boha.

Kdybychom se měli ve všeobecnosti vyjádřit, jestli Stará smlouva přináší učení o Trojici, museli bychom říci, že výslovně určitě ne. Kdyby tomu tak bylo, židovští rabíni by vyučovali o Trojici podobně jako křesťané. Podíváme-li se však na Starou smlouvu očima Nové smlouvy, potom k nám starosmluvní trojiční náznaky promlouvají zcela srozumitelným jazykem.

Trojice v Nové smlouvě

Z textů Nové smlouvy nám Trojice vystupuje daleko zřetelněji. Samotné slovo Trojice se však nevyskytuje ani v novosmluvních spisech. Výrok v 1. Janově epištole 5:7, kde se píše: „Tři jsou, kteří vydávají svědectví na nebi – Otec, Slovo a Duch Svatý – a ti tři jsou jedno.“ (KMS), je pravděpodobně trojiční vsuvkou pozdějšího data, která sice není v rozporu s učením Písma, ale nejstarší řecké rukopisy ji neobsahují. Novosmluvní místa, která hovoří o Trojici, můžeme rozdělit do tří kategorií: 1. místa, která hovoří o Boží jednotě, 2. místa, která deklarují Boží trojitost a 3. místa, z nichž můžeme odvodit Boží trojjedinost.

vodopád
Existuje pouze jeden jediný pravý Bůh, ale na jednotě tohoto Boha se podílejí tři stejně věčné a sobě rovné osoby, osoby stejné podstaty, avšak odlišné svým bytím

 

Místa hovořící o Boží jednotě

Následující místa jednoznačně hovoří o tom, že Bůh je jeden:

„Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modla ve světě není nic a že není žádný jiný Bůh, jen Jeden. Neboť i když jsou tak zvaní `bohové´, ať už v nebi nebo na zemi – jakože jsou mnozí `bohové´ a mnozí `páni´ – my máme jediného Boha, Otce, od něhož je všechno a pro něhož jsme my, a jediného Pána, Ježíše Krista, skrze něhož je všechno, i my jsme skrze něho.“ (1 Kor 8:4-6, KMS)

„Je jedno tělo a jeden Duch, jakož jste byli i povoláni v jedné naději svého povolání; jeden Pán, jedna víra, jeden křest; jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás.“ (Ef 4:4-6, KMS)

„Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se.“ (Jk 2:19, KMS)

Na základě těchto výroků nutno zdůraznit, že Nová smlouva neučí žádné trojbožství, teda polyteizmus, ale jednoznačně deklaruje, že Bůh je jeden.

Místa hovořící o Boží trojitosti

Nová smlouva však obsahuje i další verše, které označují jako Boha jednotlivě všechny členy Trojice.

1. Otec je pokládán za Boha

Tuto pravdu není třeba zvlášť dokazovat. Hovoří o ní celá řada míst. Jako příklad uvádíme následující.

„Pracujte ne pro pokrm, který hyne, nýbrž pro pokrm, zůstávající k životu věčnému, který vám dá Syn člověka; neboť jemu Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť.“
(J 6:27, KMS)

„podle předzvědění Boha Otce v posvěcení Ducha k poslušnosti a pokropení krví Ježíše Krista. Milost vám a pokoj kéž se rozhojní!“ (1 Pt 6:27, KMS)

2. Ježíš Kristus (vtělený Syn) je pokládán za Boha

Božství Ježíše Krista budeme věnovat trochu více pozornosti, protože bývá různými skupinami zpochybňováno. Nová smlouva však o něm hovoří rovněž jednoznačným jazykem. Jedním z prvních vyznání křesťanské církve bylo prohlášení, že „Ježíš je Pán“. Slovo Pán, v řeckém jazyce Kyrios, bylo výrazem používaným v řeckém překladu Staré smlouvy (Septuagintě), který používala první církev, jako překlad nejsvětějšího Božího jména – Jahve (JHVH). Z úcty ke svému Pánu Ježíši odmítali první křesťané účast na státním kultu císařů (titulem císařů bylo Dominus et Deus – Pán a Bůh), což vyvolalo mohutné pronásledování církve ze strany římských úřadů. Přesvědčení první církve o Kristově Božství mělo reálnou oporu v biblických textech.

Janovo evangelium začíná slovy: „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.“ (J 1:1, KMS) Je to snad nejjasnější prohlášení, které se týká Božího Syna a prohlašuje ho za Boha. Do teologie některých skupin se tento biblický verš vůbec nehodí a pokoušejí se ho vyložit po svém. Příkladem může být teologie Svědků Jehovových. Ti považují Ježíše Krista za pouhé Boží stvoření a překládají závěr tohoto verše „a to Slovo bylo bůh“. Použití malého písmene v překladu znamená, že Ježíš ve skutečnosti Bohem nebyl. Z hlediska původního řeckého textu je však takový překlad nehoráznou troufalostí. Před slovem Bůh, které se vztahuje na Božího Syna, je určitý člen. Doslovný překlad by tedy zněl: „a to Slovo bylo tím Bohem“, stejným Bohem, který stvořil svět a je Pánem vesmíru.

Apoštol Pavel napsal o Synovi následující slova: „Neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost Božství.“ (Kol 2:9, KMS) Pisatel epištoly Židům hovoří stejně výmluvným jazykem: „Andělům sice říká: `On činí své anděly větry a své služebníky plamenem ohně` avšak Synovi: `Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo přímosti je žezlem tvého království. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost; proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem jásání nad tvé společníky.´ A: `Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, a nebesa jsou dílem tvých rukou.“ (Žd 1:7-10, KMS) Jako třetího svědka na tomto místě uvedeme apoštola Jana, který tvrdí: „Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost poznávat toho pravého, a jsme v tom pravém, v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.“ (1 J 5:20, KMS)

V Nové smlouvě existují rovněž náznaky, které připisují osobě Ježíše Krista atributy, které může mít jedině Bůh. U Ježíše se projevovala vševědoucnost (Mt 9:4), všemohoucnost (Mt 28,8) a na základě Mt 28:20 můžeme hovořit i o všudypřítomnosti. Dále Ježíš koná skutky, které může konat jedině Bůh: odpouští hříchy a křísí mrtvé (J 12:9) a má schopnost tvořit (J 1:3). Samozřejmě, že o všech těchto schopnostech bychom mohli prohlásit, že mu byly Bohem propůjčeny, ale ve světle výše citovaných veršů je Synovo Božství nezpochybnitelné.

3. Duch Svatý je pokládán za Boha

Velmi silný novosmluvní argument pro Božství Ducha Svatého je v knize Skutků apoštolských. Nacházíme zde příběh manželů Ananiáše a Safiry. Po letnicích mnozí křesťané v jeruzalémském sboru prodávali své majetky a zisk z tohoto prodeje přinášeli do církve. Samozřejmě, že mezi učedníky si tímto získali jistý kredit. Ananiáš se Safirou rovněž prodali svůj pozemek. Část zisku si však odložili a zbytek donesli a položili k nohám apoštolů. Problém nespočíval v tom, že donesli pouhou část zisku, ale v tom, že lhali, že je to celý jejich majetek. Petrova reakce na jejich pokrytectví je výrokem, který jednoznačně hovoří o Božství Svatého Ducha: Petr řekl: „Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal jsi stranou část z výtěžku za to pole? Dokud zůstávalo neprodané, což nebylo tvé? A když jsi je prodal, což nebylo v tvé moci, co uděláš s penězi? Proč ses rozhodl ve svém srdci k takové věci? Nelhal jsi lidem, ale Bohu.“ (Sk 5:3-4, KMS)

Apoštol Pavel se připojuje k tomuto svědectví a nazývá Ducha, podobně jako Krista, Pánem: „Ten Pán je Duch. Kde je Duch Pánův, tam je svoboda. A my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme přetvářeni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána, Ducha.“ (2 Kor 3:17-18, KMS) V Janově evangeliu (J 14:16) hovoří Ježíš o tom, že je dobré, aby od svých učedníků odešel, protože jim pošle jiného Parakléta (Zastánce, Těšitele, Přímluvce, Advokáta, Povzbuzovače). Slovo jiný, v řečtině allos, znamená jiný téhož druhu – na rozdíl od slova heteros, které znamená úplně jiný. Duch Svatý tedy bude pro učedníky jiným, ale zároveň stejným Paraklétem, jako byl samotný Ježíš. To by nebylo možné bez Boží podstaty Ducha Svatého.

zdroj: milost.sk

7 komentářů k “Trojice 1. část

 • 13.12.2016 o 19:23
  Permalink

  Dámi a páni prosím pozor! O článku sa nebudem vyjadrovať ale zaregistrovali ste ten symbol na obrázku? Ten okultný symbol? Ten symbol používaný v starých kultoch, božstvách neskôr začlenený do „kresťanstva“ katolíckou cirkvou?

  Ľudia prosím premýšlajte, symbolika je veľmi dôležitá! Dovoľte prosím pár odkazov

  https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/70/35/12/703512b9031c757fe40d45eced2b428c.jpg

  http://lapuliabookofshadows.com/wp-content/uploads/2013/10/charmed_book_of_shadows-1.jpg

  http://nd01.jxs.cz/277/416/e1c1149185_850133_o2.jpg

  https://en.wikipedia.org/wiki/Triquetra

  Reply
  • 2.1.2018 o 17:10
   Permalink

   Peto, to je hlupost. Vedel si, Davidova hviezda je okultny symbol (tzv. hexagram)? Mam dojem, ze si trochu poviazany touto „symbolikou“.

 • 2.6.2016 o 13:35
  Permalink

  Tak kdo má pravdu ? Jak se v tom mám orientovat ? Točí se mi s toho hlava. V člověku pak vyvstávají pochybnosti.

  Reply
  • 5.6.2016 o 12:06
   Permalink

   Pravdu má Bůh 🙂 Pokud se Vám z toho točí hlava a máte v tom zmatek, tak si z toho. Myslím, že zásadní informace článku je, že první církev takové otázky vůbec neřešila. Věděli úplně přesně, kdo je Bůh, Ježíš, Duch Svatý, protože s nimi měli osobní vztah. Zažívali probuzení, které změnilo celou Římskou říši, nemocní byli uzdravováni, lidé byli osvobození od démonů, zažívali odpuštění, smíření s Bohem…prostě paráda.

   Celé ty spory o Trojici jsou do určité míry umělá záležitost z doby, kdy už církev ztrácela přítomnost Ducha Svatého, lidi už neměli jistotu spasení, z církve se stávala instituce, navíc s politickou mocí. Prostě už se to celé začalo kazit, tak se hlavy církve radši věnovali definicím, sporům o slovíčka, což apoštol Pavel říká, že nemáme dělat. Takže se všichni hádali o nějakou definici, vylučovali se z církve, aby si někteří lidé upevnili moc, do toho se pletl císař… a už to celé bylo o ničem. Když lidé žijí v probuzení, tak takové věci neřeší.

   Protože ale se už asi 1700 let tahle otázka v církvi řeší a za tu dobu vzniklo spousta bláznivých teorií a sekt, tak se k tomu v podstatě musíme vyjadřovat, abysme prezentovali nějaký rozumný a vyvážený pohled, který si neprotiřečí s Biblí. Čili jde o to, najít takovou definici, která není v rozporu s ničím z Bible. Pak z toho vyjde něco jako, že Bůh je sice jeden, ale zároveň tři osoby (viz článek). Protože opravdu se nedá říct, že by byli tři Bohové (protože: Slyš Izraeli, Hospodin je náš bůh, Hospodin je jeden.“) a ani se nedá říct, že Ježíš je Bůh Otec (protože by nemohl říct: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil??!) takže tak.

   Podle mě nejlepší postup, jak se s tím vyrovnat. Číst hodně a důkladně Bibli, modlit se v Duch Svatém, chodit do církve, pracovat na probuzení a netrápit se definicemi a sektářskými sporu. To není to, co od nás Bůh chce 🙂 Když si přečtete všechny verše z Bible, které se k tématu vyjadřují, a bude nad tím přemýšlet a modlit se za to, tak se vám z toho nakonec výsledný obraz tak nějak sám poskládá 🙂

   Nezapomeňte, že lidská slova mají někdy problém popsat nebeské skutečnosti, protože jsou určena pro popisování věcí tohohle světa. Takže se nenechte znejistit někým, kdo vás chce chytit za slovo (Jeden nebo tři???). O tom Boží království fakt není 🙂

 • 2.6.2016 o 0:43
  Permalink

  Daniel cituješ pismo a to hlavné na čom to staviaš je slovo troj jediný a to v písme nie je . Neviem prečo také slová vôbec používate. Veď to je čisto vatikánske.
  Je to tak jednoduché že treba sa pýtať dieťaťa asi radšej.
  Otec je Otec
  Syn vyšiel z otca. Je jedinečný svojho druhu.
  Mys sme sa narodili z tela a potom z ducha. Syn naopak. Ale vyšiel od otca .
  Svety duch…to nejdem riešiť ale ked niekto tvrdí že videl sv ducha v nebi ako osobu ako človeka tak to v mojom vnútri niečo neladí.
  Boh vylial ducha ale syn prišiel syn nebol vyliaty
  A zase sv duch odíde jedneho času takže neda sa povedať ani žeje vzdy všade . Isto nie je energia. Je to osoba ale ako sú zvláštne 4 bytosti pri bohu alebo 6 krídlové osoby ..tak duch nemusí byť ako my. Aj ked sme stvorený na ich obraz ale môže to byť akoby…z každého niečo

  Určite syn je vedľa otca.

  Nakresli mi priatelu trojjediného a
  uvidíš aký je to blud

  Vari to bude postava s 3 hlavami ? 2 ruky 2 nohy?
  Alebo tri zrastené osoby.
  Alebo boh ktorý je na chvíľu syn ktorý nevie kedy bude koniec a kto bude na trónoch a ktorý sa prihovára a modlí na olivovej hore sám k sebe ? Ved takeho cloveka by zaradili psychiatri do jasnej skupiny a my máme učiť ľudí ze toto je ten Boh vesmíru a že ho majú nasledovať?

  Len preto žeje napísané že boh je jeden…
  Ale je aj napísané
  Že je voda
  Dvere
  Vietor prúdy živých riek
  Svetlo
  Odpúšťajuci
  Milostivý
  Žiarlivý
  Dobrý
  Dal pôrodné bolesti eve a všetkým ženám
  Tak je dobrý?

  A rovnako je jeden keď je to napísané?
  Keď budem v indii v egypte tak ked poviem že Boh je jeden ..dá to smer aj jasnosť a cestu medzi ich miliónmi bohmi.

  Ale doslova po pravde je to tak že všetci traja su osoby.
  Su traja.
  A nie sú.
  Je ich viac lebo je napísané Bohovia ste. Ale to môže pyšnemu uškodiť.

  Dalej je v zákone; ste bozia rodina., božie deti, žijete nekonečne,vaše znaky; vyhanat demonov,kriesit mŕtvych, nevadí otrávené jedlo,

  Ked JK odpúšťal hriechy Židov dvíhalo lebo je to znak boha a jeho schopností a možností. Človek to nedokáže.
  My máme povolené odpúšťať hriechy ked je situácia na to vhodná a ideme v duchu a v pravde…
  Tak kto sme ?
  Koľko je presne bohov?

  A tak ked poviem Boh je jeden je to stále pravda lebo na mne nezáleží a všetka Sláva Bohu Otcovi Svetému. A ja nepozerám na svoju hodnosť ani sa nechávalim sám v sebe že mám božské schopnosti som v jeho rodine a to co je jeho… mám na to podiel…som vari ešte človek? Skor nie ako áno od kedy ma adoptoval zo sveta a moj domov tu nie je.
  Som boh? Je to čudné ale na tom mi nezáleží. Podľa schopností a autority by ma obyčajný duchovne naladený ludia tak zaradili aj vás aj ich…prisli k nám bohovia v ľudskej podobe…

  Takže syn vyšiel narodil sa z otca.
  Otec bol proste skôr ako syn ak by bol čas vtedy.
  Čokoľvek existuje duchovné aj viditeľné robil otec so synom a prečo ?
  Len pre syna.
  Ján 1

  Proste sa mu zachcelo.
  A urobili to perfektne. vzhladom na večnosť a nutný tunajší výcvik a triedenie… bez chyby.


  Otec a syn..to je ľahké….
  Ved to nie je otec a otec 2

  Preto je to Otec a preto syn aby to bolo jasné kto je kto a kto bol skor.

  Jk nam oznámil ;
  otec je večší ako syn
  Otec ma naucil
  To vie len otec…

  Ked ostanete na litere ze boh je jeden tak ztroskotate ako židia to nemohli prehltnúť ze su dvaja. Dve osoby v kategorii nie aniel nie človek ale boh

  A duch svety?
  Ten bol stále. Je iný ako otec a iny ako syn. Má iny hlas.
  Hlas syna tazko znesieš a budes potrebovať silu od neho aby si sa nadýchol. Zvuky vôd…
  Pri niagarach si nezatelefonuješ ani nezakričíš len sa ti srdce chveje a hľadáš ďúfanie

  O otcovi ani nehovorím.
  Údatný bojovníci boli aj pri Dávidovi čo sa presekali cez vojsko pre fladu vody.
  Ale taký istý za Mojžiša zacali cúvat a prosili Mojžiša aby to vybavil on ,aby božie tlakové vlny nesmerovali na nich lebo mysleli uz na smrť od strachu…
  Taký je otec

  Svetý duch; otec so synom su na neho extrémne citlivý,tam nie je žiadne sory prepáč ušlo mi…

  Povieš slovo a letíš

  On sám jemocný plný sily ako miliardy miliárd atómových bômb , viac ako všetky slnká vo vesmíre a predsa vobec nič z toho akoby nevyužil a už vobec zo zásady nezneuzil len tak proti človeku len aby sa ukázal. Lebo my ľudia to tak casto robíme…stačia len nove hodinky,šperk,auto a už sa akože náhodou pretŕčame..
  On skôr odíde ako by mal dvíhať hlas..ide inde..môže si vyberať a je toho hoden.

  Má jemný hlas a je lahko sa do neho zamilovať, jeho charakter je famózny ten kto ho najviac kopíruje je najšťastnejší a darí sa mu a jeho pokoj je na spôsob pokojnej obrovskej rieky. Tichá hladina čerstvá voda konštantný ohromný objem pokoja pritahuje potoky…

  Pozdravujem všetkých ktorý zahodia uvedené fakty a napadne ich že traja bohovia ..to tu uz bolo a sa vola tak a tak …
  Mne je to jedno.
  Je tam množné cislo v genezis a neveríte tomu…
  Nie su traja dlhoveky otcovia od vekou
  Ale otec a syn a tretí je duch

  Ps2
  Ked syn mení podoby po vzkriesení o co viac duch…
  Tak zrazu nejde o to či má svety duch 190 cm výšku ale o to že sa ho nemusíme báť ako sa boja pohania mimozemšťanov a nevedia či sú dobrý alebo nie.

  Svety duch je ohromný fantastický a za neho je nemožné hanbitvsa alebo zatajovat ho. Neviem ako to robí ale nelikdy nikoho neurazil ani nedal dole ani netrápil ani nenanucoval a akoby ani nič nechcel od nás ( myslim na náš spôsob chcenia ked chceme nejakeho kamosa o niecom presvedcit alebo ho naucit)
  A predsa je centrom pozornosti a zaslúži si este večšiu.
  A preto platí zakon (ktorý nikdy naučíte a preto si ľudia nectia spasenie a vsetko)
  Ze kto ho spozná a opovrhne ním neni možné sa mu vrátiť nijako naspäť a je vymazaný z knihy života.

  Slovo troj jediný nemá význam.
  Je to magicka hlúposť.

  Neni voda vzduch ľad.

  Veď majte rozum.
  Žiadna voda v jednom pohári nie je zároveň pohár ľadu a zároveň pohár pary.

  Potrebujes 3 poháre. A potom to už nie je jeden ale traja.

  Syn vošiel do svätyne s krvou.
  Vo svätyni sedel otec na tróne . Dve nohy dve ruky dve oči jedna hlava a nebol to zároveň syn. Ten prichádzal pred neho ako obeť zmierenia .
  Narodil sa z Otcovi tak normálne ako si sa ty narodil pri znovuzrodení. Nebol si v nemocnici nebolo to pôrodnými cestami bolo to v momente a hneď hotové a začal si sa učiť a chápať Božieho zmýšľanie ak ta niekto nezviedol tak ako novorodenec sa učí základné veci. Ale nechybalo ti nič z duchovného tela. A ni teraz nevieš ako vyzerá akú ma farbu a jas a po kade siaha a či a ako a či vôbec sa mení pri modlitbe.
  Alebo vari to niekto z nás čo sme este tu, vie ? A ak neviem o svojom duchu skoro nič tak načo aj hádať niečo očami viditeľné na sv duchu…hmm?

  Majte v tom pokoj hlavne sa prinútme chodiť častejšie do jeho školy.

  Zavrieš oči a môžeš sa posadiť do lavice sv ducha kdekoľvek kedykoľvek
  Nie je to exkluzívne?

  Reply
  • 5.6.2016 o 12:34
   Permalink

   Šalom Michale, já bych byla na vašem místě opatrná s používáním kupeckých počtů. Dvě ruce, dvě nohy… odkud berete jistotu, že Bůh má ruce, a proč zrovna dvě? A co třeba křídla? Žalm 90:2 „Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště…“

   Takové rychlé přenášení pozemských kategorií na nebe mi přijde dost zkratkovité. Syn sedí vedle Otce, takže jsou to 2 bohové…no, nevím, nevím. Tady na zemi sice zároveň nemůže být něco zároveň jeden a tři, ale proč by to tak nemohlo být v nebi? Ježíš může úplně v pohodě přinést svou krev před Otce do svatyně a zároveň můžou být jeden Bůh. To, že já nemůžu být zároveň já a zároveň můj soused, není relevantní paralela. U lidí neprojde velbloud uchem jehly, ale u Boha úplně klidně. V duchovním světě neplatí zákony fyziky. Jsou tam bytosti plné očí zvenku i zevnitř – jak jim Jan viděl dovnitř??? Je tam sedm pochodní, to je sedm duchů Božích??? To kam zařadíme, to už máme 10 bohů? Atd. Slovo Elohím je sice v plurálu, ale většinou následované slovesem v singuláru (něco jako „Bohové stvořil“), někdy ale v plurálu, třeba zrovna v Genesis 1. Duch Svatý je v hebrejštině v ženském rodě, v řečtině ve středním. Jak a proč?

   Lidská slova a kategorie nejsou dokonalá, nemusí přesně vystihovat skutečnost, protože vznikají k popisu nám známé skutečnosti. Když se objeví něco nového, tak se musí teprve vymyslet slovo. Některá slova ani z angličtiny přesně nepřeložíte jedním slovem, musíte je opsat více slovy. A to jsme pořád jenom na Zemi. Co teprve, když chcete použít lidská slova na nebeské věci.

   Podle mně není náhoda, že tam, kde Bible popisuje nebeské skutečnosti, úplně lítá gramatika (hebrejsky a řecky). Třeba v Ezechielovi a ve Zjevení nesedí základní skladební dvojice, jednotné a množné číslo, mužský a ženský rod….

   To máte jen takové podněty k zamyšlení 🙂

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *