Rodina a Boží vůle I.

Kdyby ses zeptal deseti různých lidí na to, co je v životě nejdůležitější, možná bys dostal deset různých odpovědí. Rodina, práce, dobré vztahy, být dobrým člověkem, užívat si život, cestovat… Každý ti odpoví podle své povahy, svých názorů a priorit, Bible ale úplně jasně říká, že existuje princip, který platí pro každého člověka, a v tom bychom měli mít úplně jasno. Nejdůležitější je činit Boží vůli.

„Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane,‘ vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.“ (Matouš 7:21)

Pro tvůj život je nejdůležitější, aby ses dostal pod Boží vládu a zůstal tam. Obrácením to nekončí, ale začíná. Když ses obrátil, přijal si Ježíše za svého Spasitele a Pána a teď se ptáš: „Pane, co mám dělat?“

Bůh ti může dát nějaké konkrétní povolání nebo službu, ale o tom se teď nechci rozepisovat. Tento článek bych chtěl věnovat povolání, které platí pro všechny věřící, tedy skoro pro všechny, s nepatrnými výjimkami.

Bible na několika místech jasně a konzistentně ukazuje, co je Božím plánem pro všechny jeho služebníky. Bůh má svou představu o tom, jak má vypadat a probíhat lidský život, jak má vypadat společnost. Něco z toho zjevil ve Starém Zákoně a něco v Novém.

Zde křesťané často dělají chybu, protože staví Starý Zákon proti Novému a tak vznikají různé zmatky, spory, fanatismus a sektářství. Někteří křesťané si chtějí z Bible vybírat. To se mi nelíbí, tak to je Starý Zákon, to nebudeme dělat. Tohle je Nový Zákon, to budeme dělat. Je to ale úplný nesmysl. Bůh se nezměnil. To, co byla jeho vůle ve Starém Zákoně, je i v Novém. Co bylo dobré ve Starém Zákoně, je dobré stále. Co bylo špatné, je špatné i dnes. Bůh neřekne o zlém, že je to dobré a naopak.

Když Ježíš vyučoval zástupy, vyučoval je ze Starého Zákona. Ježíš přišel naplnit Zákon. Jaký? No přece Starý! Když vznikla první církev, jediná Bible, kterou měli k dispozici, byl Starý Zákon. Nový si teprve museli napsat. Proto si, prosím tě, nikdy nemysli, že Nový Zákon stojí proti Starému.

Hned na samém počátku Bible Bůh přikázal prvním lidem: „Ploďte a množte se!“ a během celého Starého Zákona můžeme vidět, že bohabojní lidé vždy zakládali velké rodiny a vedli je určitým způsobem. Aby v tom bylo jasno, jedna ze dvou věcí, které od tebe Bůh očekává, je, že založíš rodinu. Lépe řečeno, že založíš rodinný klan.

V Bibli nevidíš rodiny složené jen z otce, matky a lidí, ale naopak si můžeš povšimnout, že celé širší příbuzenstvo – potomci jednoho patriarchy drželi pohromadě a naslouchali radám svého praotce. To, že ses oženil, neznamená, že přetrháš vztahy se svými rodiči. Ani tchýně není nepřítel, naopak, je třeba vidět věci tak, že pro bohabojnou snachu je bohabojná tchýně požehnáním. Pokud máš ve své rodině starší znovuzrozené křesťany, určitě jim věnuj pozornost, navštěvuj je a naslouchej jim.

Pokud pocházíš z nevěřící rodiny, pak je na tobě, abys založil úplně nový klan. To neznamená, že nevěřících rodičů si nemáš vážit, nebo že se s nimi nemáš stýkat. Rodiče je třeba ctít v každém případě. Máš však založit klan, který není založený na hodnotách a životním stylu tvých rodičů, ale na hodnotách Božího království.

O Abrahámovi Bůh říká: „…přikáže svým synům a svému domu po sobě, aby zachovávali Hospodinovu cestu a konali spravedlnost a právo, aby Hospodin Abrahamovi naplnil to, co o něm řekl.“ (Genesis 18:19). To by se mělo stát tvým životním cílem: vyučit své děti i děti svých dětí, aby následovali Hospodina.

Když jsem se obrátil, tak se to takhle v církvi nevyučovalo. Nevěděl jsem, že manželství je spojené s vizí, s plánem. Chápal jsem to asi takhle: máme se rádi, tak jsme spolu. Protože jsem ale toužil sloužit Bohu, tak Bůh přikryl naše nedostatky a intuitivně jsme dělali správné kroky, takže máme, díky Bohu, fungující manželství, děti, službu.

Dnes je ale potřeba vyučovat o manželství už i úplné základy, protože už ani ty mladí lidé neznají. Lidé, kteří se berou, vůbec nevidí svoje manželství jako součást založení rodiny, rodu, budování a předání hodnot. Manželé se pohádají, řeknou „nerozumíme si“ a rozvedou se. Za chvíli to zkouší znovu, s novým partnerem, ale vůbec nevědí, co vlastně zkoušejí, nemají žádný plán. Manželství ale není o vzplanutí citů, je to součást životní vize.

Bůh to zařídil tak, že mladí lidé jsou krásní, aby se do sebe zamilovali a založili rodinu. Pak ale v manželství přicházejí další etapy, které už nemají být založeny na zamilování a na kráse, ale na naplňování společné vize. Každé období života má to svoje a nemůžeš chtít všechno najednou.

Když chceš vědět, jak má vypadat biblický model rodiny, nemůžeš se rozhlížet po Evropě, ale musíš se podívat, jak fungují rodiny v semitském světě, ať už židovské nebo arabské. Nad tím se neurážej. Dnes se lidé pobuřují nad zahalováním, ale i Rebeka se zahalovala. Nemůžeš se na všechno dívat z pozice evropské kultury. Dnešní Evropa je v lecčem úplně mimo a čím dál víc je proti rodině. Tím neříkám, že máš nosit hidžáb, ale na Blízkém východě biblické principy jednoduše fungují. Je samozřejmostí mít hodně dětí, rodiny žijí pospolu, nikdo neodkládá své rodiče do domova důchodců a podobně.

To, že v Novém Zákoně není podobné vyučování o rodině tak rozvíjené, vůbec nic neznamená. Ježíš nepřišel zrušit model, který Bůh zjevil ve Starém Zákoně. Pochop, že Ježíš vyučoval Židy, pro které byl takový životní styl samozřejmostí. Nemusel je učit, že mají mít hodně dětí, že dívky se mají vdávat jako panny. To bylo úplně normální. My ale nežijeme v takové kultuře, a proto se musíme i takové samozřejmosti učit z Božího slova.

Silná rodina je jednou z překážek, která brzdí příchod Antikrista. V současné době evropské vlády dělají taková rozhodnutí, která jsou úplně proti rodině. Je to postavené na hlavu – proč jde státům o to, aby podkopaly základ, na kterém stojí? Pochop, že za tím stojí duchovní síly, které připravují svět na příchod Antikrista. Aby mohl Antikrist přijít, musí se změnit celá společnost, musí být zničena každá skupina, která má silnou společnou identitu – národ, náboženství, rodina. Beztvaré, zmatené, bezpohlavní mase, zmaterializované, hedonistické a závislé na drogách, pornografii a internetu se totiž snadno vládne. Ale ještě jsme tu my! Já mám klan, ty máš klan – dohromady tvoříme národ. Když chce vláda zavést nějaký zvrácený zákon, můžeme se ozvat, můžeme protestovat, můžeme tomu zabránit. Stále budeme otravovat a říkat, co je správné a co je špatné.

Na světě je okolo 700 milionů znovuzrozených křesťanů a to je taková masa lidí, že jí nikdo nemůže ignorovat. Proto až do vytržení budeme hlasem, který brání, aby se svět úplně propadl do bezbožnosti a nemorálnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *