Nad slunce jasnější

Kdybychom se zeptali, kdo byl druhý Izraelský král, „všichni“ křesťané by řekli, že jím byl David, syn Jíšaje. Prvním králem byl zlý Saul a druhým dobrý David. Řekli by to pravděpodobně v dobré víře, v důvěře, protože to patrně již slyšeli, nebo proto, že to přímo četli v Bibli.

Vždyť je nad slunce jasnější, že Saula, prvního Izraelského krále, Bůh zavrhl a místo něho pomazal za krále Davida. Ale pravdou je, že David byl až třetím Izraelským králem.

Je tak časté, a tak nepochopitelné, že člověk podlehne různým klišé, stereotypům v myšlení, předsudkům a zaručeným, nad slunce jasným, pravdám. Můžeme to vidět v mnoha lidských reakcích, v mnoha řešeních, která lidé volí v různých životních situacích nebo sporech.

Je velice časté, že lidé tam, kde je napsané tři, vidí napsané dva. Jeden říká tři, ale druhý slyší dva. A tak můžeme říct, že takový člověk nevidí pro oči, neslyší pro uši. Právě jeho zrak mu brání vidět správně.

Počítejme spolu. Jak velký je potenciál člověka pomýlit se, když špatně slyší, špatně pochopí a špatně řekne, a druhý to sice dobře slyší, ale také špatně pochopí a dále o tom mluví? Zřejmě se nezmýlíme, když řekneme, že člověk toho víc neumí, než umí. Mýlí se víc, než je únosné, tedy nad míru.

Ale je to Boží milost, díky níž člověk přežije, a dokonce se mu ještě dobře daří. Je to poznání Boha a jeho Slova, které dělá člověka úspěšným a šťastným. Proto nás Písmo vyzývá, nemylme se, modleme se, nevěřme každému slovu, nenechme se zmást různými učeními, proměňme se obnovením své mysli. Zkoumejme věci. Nevěřme každému slovu, buďme pohotoví vyslechnout, ale rozvážní, než promluvíme. Mysleme na to, co je dobré, a hleďme na to, co se učíme a jak se to učíme.

Kdo byl tedy ten druhý izraelský král? Je to nad slunce jasnější, přece Iš-bošet syn Saulův.
„Ovšem Abnér, syn Nérův, velitel Saulovy armády, vzal Iš-bóšeta, syna Saulova, a přivedl ho do Machanajimu. Ustanovil ho králem nad Gileádem, nad Aśúrci, nad Jizreelem, nad Efrajimem, nad Benjaminem a nad celým Izraelem. Iš-bóšetovi, synu Saulovu, bylo čtyřicet let, když se stal králem nad Izraelem, a kraloval dva roky. Jenom dům judský byl za Davidem.“ (2 Sam 2: 8-10)

Jen Boží Slovo je nad slunce jasnější. Proto ho znejme a držme se ho.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *