Hrdinové první církve – 2. část.

Postoj státu ke křesťanům

Když římské úřady zjistili, že se křesťanství liší od židovství, hned bylo prohlášeno za religio ilicita, nežádoucí náboženství. I když byli Římané poměrně nábožensky tolerantní, křesťanství jim vadilo hned z několika důvodů. Křesťané vyznávali svobodu svědomí, kterou se řídili i v náboženských otázkách. Tento pojem byl pro římskou společnost neznámý. Každý Říman si musel nejprve splnit povinnosti vůči římskému státnímu kultu, tj. obětovat císařovi a navštěvovat chrámy. Potom si mohl věřit čemu jen chtěl a uctívat kohokoli. Toto křesťané odmítali. Jejich vyznání znělo: Dominus Jesus, Ježíš je Pán! Proto pro ně bylo nepřijatelné nazývat Pánem císaře, jehož titul zněl Dominus et deus, Pán a bůh. Toto římské úřady skutečně pobuřovalo.

Římané byli ve své podstatě velmi konzervativní a s podezřením pohlíželi na všechno nové. Křesťanství pro ně bylo něčím novým a neznámým, a proto byl proselytismus ke křesťanství odmítán a trestán. Další třecí plochou byl naprostý náboženský formalismus, který ovládal duchovní život impéria. Obětování bohům a císařovi nebylo (a nemuselo být) spojeno s žádnou osobní angažovaností. Jednoduše stačilo formálně obětovat, a potom si mohl člověk věřit čemu jen chtěl. Toto bylo pro křesťany nemožné, protože jejich víra byla osobním vztahem s Kristem, kterému odevzdali své životy a vděčili mu za spásu svých duší.

Když se chtěli křesťané shromažďovat k bohoslužbám, museli tak činit tajně. V té době neexistovalo nic takové jako svoboda shromažďování nebo vyznání. Římané nesměli zakládat žádné spolky. Jedinou výjimkou byly spolky pohřební. Římané totiž prokazovali velkou úctu svým zesnulým předkům a organizovali velkolepé pohřební obřady, kvůli nimž měli povoleno zakládat tyto pohřební spolky. První církev toho využila a získala „státní registraci“ právě pod hlavičkou takových spolků. Jejich shromáždění se proto konala v římských katakombách a na pohřebištích. Nebylo to kvůli zálibě v mrtvých, ale proto, aby se vyhnuli persekuci státu.

Římská státní moc proti křesťanům používala hned tři zákony. Byl to Zákon proti magii, což paradoxně vedlo k tomu, že křesťané byli souzeni za okultizmus. Dále Zákon o sacrilegiu, podle něhož soudili křesťany za urážku bohů a ateizmus. A potom to byl ještě Zákon o urážce panovnického majestátu, který byl uplatněn kvůli výše popsané neochotě křesťanů nazývat císaře Pánem a obětovat k jeho poctě.

Situace církve záležela na císaři, který v dané době vládl. Někteří císaři projevovali jistou dávku tolerance a dopřáli křesťanům relativní svobodu, jiní církev krutě potírali. Dvěma nejkrutějšími pronásledovateli křesťanů byli císaři Décius a Dioklecián. První z nich, který vládl v letech 249-251 vydal zákon, podle kterého se každý občan říše musel prokázat potvrzením (říkalo se mu libellus) o tom, že obětoval římským bohům. Byla to past na křesťany. Mnozí však tlaku podlehli a obětovali, jiní si potvrzení koupili za peníze, stále však zůstávalo věrné jádro církve odhodlané i k mučednictví.

Druhý pronásledovatel, Dioklecián, jenž vládl v letech 284-305, vydal sérii ediktů, jejichž cílem bylo úplné a systematické vyhlazení křesťanství v celé říši. Proti církvi se postupovalo tvrdě, v celé říši prakticky probíhala genocida Kristových učedníků. I toto pronásledování církev překonala. Možná právě kvůli jeho zuřivosti později padla do pasti, kterou jí připravil císař Konstantin, který relativně krátce poté křesťanství uznal jako náboženství rovnocenné s ostatními a začlenil ho do své říše. O několik málo let později bylo dokonce prohlášeno za státní kult. Tento krok přispěl k obrovskému duchovnímu i morálnímu úpadku církve a otevřel cestu temnému středověku.

Pokud církev čelila odporu státní moci, rostla a udržovala si vyznavačskou kvalitu. Jeden z apologetů (obránců křesťanské víry) napsal o pronásledování následující slova: „Vaše ukrutenství proti nám, byť by bylo sebevětší, vám neprospívá. Naopak k naší sektě přitahuje lidi. Čím častěji nás potíráte, tím více náš počet roste. Krev křesťanů je semenem církve.“

Polykarp ze Smyrny

Jako příklad hrdinství v čase pronásledování nám slouží příběh smyrenského biskupa Polykarpa. Byl učedníkem apoštola Jana, který ho ustanovil za biskupa sboru ve Smyrně. Byl velmi významnou osobou, kterou respektovali ve východní části církve. O jeho důležitosti svědčí fakt, že když došlo k roztržce mezi Římem a východními sbory o tom, kdy se mají slavit Velikonoce, byl vyslán do Říma, aby o této otázce jednal s římským biskupem. Bylo to v roce 155 a i když tehdy ještě formálně neexistovalo papežství, římský biskup už usiloval o rozhodující slovo v rámci církve. Podstatou sporu bylo to, že Řím chtěl změnit datum slavení Velikonoc a oddělit je tak od židovského svátku Pesach. Polykarp nesouhlasil a trval na biblickém termínu svátku 14. nisanu. K dohodě nedošlo a Polykarp se vrátil domů. Později se však v církvi prosadil názor Říma a církev se stále více vymezovala vůči židovství a opouštěla své hebrejské kořeny.

Polykarp se svým sborem čelil velmi silnému pronásledování. Každodenně mu hrozila smrt. Jeho učedníci ho prosili, aby se stáhl do ústraní. Poslechl je, ale byl na něho vydán zatykač. Vojáci ho našli ve vesnici, kde se skrýval. Byl zatčen a předveden před úřady. Svědectví o jeho procesu a mučednické smrti nám podává spis Umučení Polykarpovo, který je nejstarším dochovaným svědectvím o křesťanském mučednictví. Jedná se o zápis očitého svědka přítomného Polykarpovu procesu a popravě.

Vstříc my vyšel velitel policie Hérodés a jeho otec Nikétés – ti ho posadili k sobě do kočáru, sedli si vedle něj a přemlouvali ho. Říkali: „Co je špatného na tom, říci: Císař je pán, obětovat a učinit to, co s tím souvisí, a zachránit se?“ On jim zprvu neodpovídal a když nepřestávali, řekl: „Neučiním, co mi radíte.“ Když se jim nepodařilo přesvědčit ho, říkali mu hrozné věci a rychle ho vyhodili, takže si při vystupování z kočáru odřel holeň…

…Když Polykarp vcházel na stadion, stal se hlas z nebe: „Polykarpe, buď silný a zmužilý!“ Mluvícího nikdo neviděl, ale ti z našich, kdo byli přítomni, ten hlas slyšeli. Ostatně když ho přiváděli, tak ti, kdo slyšeli, že Polykarp je zatčen, velmi hlučeli. Když ho přivedli, otázal se ho prokonzul, je-li Polykarp. Když přisvědčil, přemlouval ho, aby zapřel. Říkali: „Šetři svůj věk“ a jiné věci v tom směru, jak to říkávají: „Přísahej při Fortuně císařově, rozmysli si to, řekni: Pryč s bezbožnými!“ Polykarp s vážným výrazem vzhlédl na celý ten dav bezzákonných pohanů na stadionu, vtáhl k nim ruku, vzdychl, pohleděl na nebe a řekl: „Pryč s bezbožnými!“ Když prokonzul naléhal a říkal: „Přísahej a propustím tě, zlořeč Kristu!“ Polykarp odpověděl: „Osmdesát šest let mu sloužím a nikdy mi neublížil, jak bych se mohl rouhat svému králi, který mne zachránil?“

Po Polykarpově statečném vyznání došlo k tomu, že byl veřejně upálen. Před smrtí se modlil a děkoval Bohu za čest, že může pro něj obětovat život jako mučedník. Když pod ním zapálili hranici, jeho tělo odmítalo hořet. Vojáci ho museli zabít tak, že ho probodli. Polykarpův příběh je jedním ze statisíců podobných příběhů, které se udály během pronásledování první církve. Křesťany po celém světě už téměř dva tisíce let povzbuzuje jeho láska ke Kristu a odvaha tváří v tvář smrti.

Prameny:

Lane, Tony: Dějiny křesťanského myšlení. Návrat domů, Praha 1996

Kol. aut.: Spisy apoštolských otců.
Kalich, Praha 1986

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *