Jak být silný a porazit Zlého

Cílem křesťanství není znovuzrození. Znovuzrodit se znamená narodit se do Božího království, tudíž je to pouze počátek křesťanského života. Stejně jako běžný život, i křesťanský život se skládá z různých fází, které po sobě logicky následují. Když se někdo narodí, úplně normálně se očekává, že nejdřív bude batole, pak předškolák, dítě, dospělý… a v každé fázi svého života se musí něco naučit, aby se mohl posunout dále.   

Křesťanský život přirovnává k životnímu běhu člověka i apoštol Jan.

„ Napsal jsem vám, dítky, že jste poznali Otce; napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku; napsal jsem vám mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a přemohli jste toho Zlého.“ (1. list Janův 2:14)

Když je křesťan čerstvě obrácený, je dítě a pozná Boha jako Otce. Ví, že Bůh je jeho Otec, že mu odpustil hříchy, že ho miluje, a to je asi tak všechno. V tomto období je to tak naprosto v pořádku a Bůh od nich ani nic víc neočekává. Pro mládence už má ale Bůh jiný úkol. Pokud dosáhnou toho, že v nich zůstává Boží slovo, tak zvítězili nad tím Zlým a jsou úspěšní.

Je obrovská chyba a tragédie, pokud se dlouholetý křesťan vlastní vinou rozvede, zadluží, upadne do hříchu nebo si jinak zničí život. To ukazuje, že je ještě dítě a že v něm nezůstává Boží slovo.

Dnes existuje široká nabídka různých křesťanských směrů a komunit a každý si může vybrat. Některé církve si myslí, že mohou žít jen na písničkách, na pocitech, zážitcích – ale to tě neudělá silným. Silným tě udělá poznání Božího slova. Kdo chce prožívat jen emotivní zážitkové křesťanství, ten zůstává dítětem a podle toho také vypadá jeho život. Stále se motá v těch samých problémech, protože nemůže porazit Zlého.

Jak ale poznat Boží slovo tak, aby v tobě zůstávalo? Není to těžké, ale je k tomu potřebná pokora. Perfektním příkladem je setkání evangelisty Filipa s etiopským komořím.

„Hospodinův anděl promluvil k Filipovi: „Vstaň a vydej se na jih, k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy.“ Vydal se tedy na cestu a hle, narazil na jednoho Etiopana. Byl to komoří etiopské královny Kandaky, který spravoval všechny její poklady. Ten se přijel do Jeruzaléma poklonit Bohu a právě se vracel domů. Seděl na voze a četl proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi: „Dohoň ten vůz a jdi vedle něj.“
Filip ho tedy doběhl a uslyšel ho, jak čte proroka Izaiáše. Zeptal se ho: „Rozumíš tomu, co čteš?“
„Jak bych mohl?“ odpověděl. „Jedině kdyby mi to někdo vyložil.“ A prosil Filipa, aby nastoupil a přisedl k němu. Místo, které v Písmu četl, bylo toto:

„Jak ovce na porážku veden byl,
jako když beránek před střihačem oněmí,
ústa neotevřel.
Ve svém ponížení byl zbaven práva, a kdo vylíčí jeho rod?
Vždyť byl na zemi připraven o život.“

Komoří se Filipa zeptal: „Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?“ Filip se ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše. A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: „Pohleď, voda – co brání, abych byl pokřtěn?“ a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil.“ (Skutky 8:26-38)

Všimni si, že Bůh mluví k Filipovi přímo, ale komořímu přináší Boží slovo Filip. Když mohl poslat anděla k Filipovi, proč ho rovnou nepošle za komořím? I Boží řeč k lidem má svůj pořádek. Filip byl už vybudovaný, zralý křesťan, v němž zůstávalo Boží slovo, proto k němu mohl mluvit přímo. Komoří byl ale ještě nevybudovaný, sice četl Bibli, Boha už hledal, ale ještě ho dostatečně neznal a proto potřeboval pomoc zkušeného křesťana.

Zde mnoho křesťanů narazí, protože každý by chtěl být jako Filip, ale málokdo chce být jako komoří. Proto jsem řekl, že je potřebná pokora. Nejdřív potřebuješ poslouchat zkušeného Božího služebníka a potom k tobě může mluvit Bůh. I ty můžeš být jako Filip, ale nejdřív musíš být jako komoří.

Potřebuješ být vyučen Božímu slovu, aby v tobě zůstávalo, a pak k tobě Bůh může mluvit přímo. Když neznáš dobře Boží slovo, jak bys poznal, jestli k tobě mluví anděl nebo zlý duch? K Ježíši promluvil ďábel a řekl mu, „Řekni, ať se z těch kamenů stanou chleby.“ Jak mu Ježíš odpověděl? Božím slovem. Kdyby neznal dokonale Boží slovo, (a nebyl by to Ježíš) mohl by si myslet, „Haleluja, Bůh mě chce požehnat prosperitou!“

Mnoha lidem se to ale nelíbí a vykřikují, „Já nepřijímám člověka, jen Boha! Nepotřebuji žádného člověka, aby mě něco učil.“ To je výrazem pýchy. Jak chtějí poslouchat Boha, když nejsou schopni poslouchat jeho služebníky?

Timoteus se stal velkým Božím služebníkem tak, že byl Pavlovým učedníkem. Pavel mu píše:

„Ty sis však osvojil mé učení, můj způsob života, můj záměr, mou víru, trpělivost, lásku a vytrvalost. …Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš, že je to pravda, neboť víš, od koho ses učil.“ (2 Tim 3:10,14)

Láska, víra, vytrvalost – to všechno se dá naučit. Nemusíš být jako zlatokop, který si musí všechno najít sám. Můžeš se učit od Božích mužů a žen, kteří už něco s Bohem zažili a už ho znají lépe než ty. Boží služebníci tu nejsou pro to, aby tě omezovali, ale Bůh ti je poslal jako pomoc. Můžeš se vyhnout mnoha problémům, když si necháš poradit někým, kdo už dávno byl tam, kde jsi ty teď.

Není důležité jenom to, co se naučíš, ale také od koho se to učíš. Musíš si vybrat učení. Existuje sice jen jedno křesťanství, ale je mnoho různých učení. Někdo učí prosperitu, někdo je proti prosperitě, někdo je proti mluvení v jazycích… Musíš vědět, čí učedník jsi. Nemůžeš být jeden měsíc učedníkem Šándora Nemétha a druhý měsíc zase Davida Hogana. Šándor je pastorem megasboru, David Hogan žije v pralese v chatrči. Oba jsou sice Boží služebníci, ale každý má úplně jiný život, takže bude mít i jiné vyučování. Když budeš každou chvíli poslouchat jiné učení, ani v jednom nebudeš upevněný a budeš v mít ve všem zmatek. To není stav, kdy v tobě Boží slovo zůstává. Musíš se rozhodnout!

Doporučuju ti přečíst si celý 2. list Timoteovi, odkud jsou výše citovaná Pavlova slova. Jen o kousek vedle píše o tom, že v posledních dobách budou nebezpečné časy, lidé si budou vybírat učitele podle svých žádostí, budou se stále učit, ale nikdy nedojdou k poznání pravdy. Dneska jsou takové časy, několika kliknutími si můžeš do svého života pustit jakéhokoli člověka a jeho učení. A právě proto potřebuješ, stejně jako Timoteus a jako etiopský komoří, nechávat si vykládat Boží slovo od osvědčeného a pomazaného Božího služebníka a vědět zcela jasně, od koho se učíš!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *