Biblický kvíz # 3

Titulka > Biblické kvízy > Biblický kvíz # 3

Počet otázek: 20
Možnosti: A, B, C, D
Správná odpověď: vždy jenom jedna

1. V který den stvořil Bůh zvířata?
2. Kolik let žil Metuzalém?
3. Kolik žen nastoupilo s Noemem do archy?
4. Kdo byl první kněz Sálemu?
5. Co je to efod ?
6. Která zvířata nepatří mezi nečistá?
7. Purim je biblický svátek, který…?
8. Co je menora?
9. Kterého z králů Hospodin vysoce vyzdvihl v očích celého Izraele a dal mu takovou slávu, jakou před ním neměl žádný král nad Izraelem?
10. Nad kolika zeměmi vládl král Achašvéroš?
11. Ve kterých evangeliích najdeme modlitbu "Otče náš"?
12. Kolik rodů bylo od Abrahama po Krista?
13. Pavel se ve Skutcích odvolal k císaři, vyplul do Říma. Jak rozhodl císař?
14. Ve kterém verši Nového zákona je napsáno "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."?
15. Doplň verš: "Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné...”
16. Nejvíce veršů o moudrosti najdeme v...?
17. Potomci andělů s lidskou rasou se jmenují?
18. O kolika lidech zaznamenává Bible, že je Ježíš vzkřísil z mrtvých?
19. Žalm 119 mluví o...
20. Kdo byl Jairos?

Výsledek kvízu se dozvíte po vyplnění Vašeho města a emailu. Výsledek Vám zašleme na Váš email.Město Email