Biblický kvíz # 2

Titulka > Biblické kvízy > Biblický kvíz # 2

1

Počet otázek: 20
Možnosti: A, B, C, D
Správná odpověď: vždy jenom jedna

1. Jakých je 7 Duchů Božích, kterými je podle Izaiáše 11 pomazaný Mesiáš?
2. O čem mluví žalm 51?
3. Ve kterém žalmu se píše: „Mezi babylonskými řekami, tam jsme sedávali a plakali, když jsme vzpomínali na Sion. V té zemi jsme odložili citery a zavěsili je na vrby.Naši věznitelé nás tam žádali, abychom jim prý zpívali; naši tyrani od nás chtěli veselí: „Co kdybyste nám zpívali některou z písní sionských?!“
4. Jaké řeky vytékaly z ráje?
5. Kterým sborům patří 7 odkazů ve Zjevení Jana?
6. Co je součástí duchovní výzbroje?
7. Jak se jmenoval mládenec, který v Troadě vypadl z okna a zemřel, ale Pavel ho vzkřísil z mrtvých?
8. Koho poslal Bůh kázat Saulovi, když ho na cestě do Damašku zastavil Bůh a oslepl?
9. Co nechal Juda jako zálohu Támar, když k ní vešel, mysle si, že je nevěstka?
10. Kdo probodl kopím muže s Midjánkou a zastavil tím ránu, když Izraelci smilnili na poušti?
11. Kolikátý po Adamovi byl Enoch? (Mluví o tom list Judův)
12. Kdo pomazal Pána drahocennou mastí na jeho pohřeb?
13. Koho Pán pověřil obstaráním jídla, které pak rozmnožil a nakrmil jím 5 tisícový zástup?
14. Jaká byla hebrejská jména Danielových přátel?
15. O kterých dvou postavách ze Starého zákona je jisté, že nezemřely?
16. Který pohanský král vydal povolení znovu vystavět Jeruzalém a chrám?
17. Kde stál v Kanaánu svatostánek?
18. Kde je proroctví o budoucí válce všech proti Izraeli tzv. Válka Goga a Magoga?
19. Kdo řekl: "Ale já vím, že můj vykupitel žije a nakonec se postaví nad prachem"?
20. Kdo viděl otevřené nebe a Syna člověka stojícího po pravici Boha?

Výsledek kvízu se dozvíte po vyplnění Vašeho města a emailu. Výsledek Vám zašleme na Váš email.Město Email